Om vedtektene

De første vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 30. mai 1990. Deretter er vedtektene revidert en rekke ganger. Vedtektene ble sist revidert på generalforsamlingen 19. september 2017.

Vedtekter

§ 1. Formål, innskudd og kontoradresse

 1. Samvirkeforetaket Mogán har til formål å drive feriestedet Molino de Viento 49 til beste for medlemmene.
 2. Hvert medlem har satt inn et innskudd på kr. 50 000. Innskuddet forrentes ikke. Innskuddet utbetales ved eventuell utmelding, eller overføres til nytt medlem ved salg, jf. § 7.
 3. Samvirkeforetaket har kontoradresse i Oslo.

§ 2. Generalforsamlingen

 1. Høyeste myndighet i samvirkeforetaket er generalforsamlingen. Denne avholdes en gang i året innen 1. oktober, og ellers ved behov.
 2. Hvert medlem kan ikke eie mer enn to andeler. Hver andel gir en stemme på generalforsamlingen.
 3. Innkalling skal være sendt ut senest en måned før generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen går gjennom beretning for perioden, godkjenner poengregnskap, legger planer for kommende periode, fastsetter foretakets verdi, godkjenner regnskap og budsjett, velger styre og revisor, og gjennomfører en enkel selskapelighet.

§ 3. Styret

 1. Styret består av tre personer. Styret står for driften av eiendommen, foretar tildeling av ferieuker, beregner medlemmenes poeng, leier ut stedet når det er ledig og innkaller generalforsamlingen.
 2. Styret har adgang til å utnevne en kontaktperson. Styret har fullmakt til å avtale vilkårene for kontaktpersonens arbeid.
 3. Foretaket har ikke daglig leder.

§ 4. Tildeling av ferieuker

 1. Søknadsfrist for tildeling av ferie til medlemmer i perioden 1. august til 31. juli er 1. mai.
 2. Dersom det er mer enn én søknad om samme uke, rangeres søknadene ut fra hvilket medlem som har den høyeste poengsum ved ukens start, dog slik at ferie på to uker ikke blir avbrutt. Ved lik poengsum foretas eventuelt loddtrekning.
 3. Tildeling av ferieuker bekjentgjøres på samvirkeforetakets hjemmesider.
 4. Etter at ferieuker er fordelt etter § 4.1 vil ytterligere tildeling skje til den som først sender inn søknad til styret. Her vil medlemmer og ikke-medlemmer stille likt.
 5. Dersom en søker har fått tildelt uke, kan flere bli med bare dersom vedkommende godkjenner dette.
 6. Søkere som skylder samvirkeforetaket penger kan ikke tildeles ferie.

§ 5. Poengberegning

 1. Hvert medlem får fire poeng for hver andel vedkommende eier pr. år etter generalforsamlingen.
 2. En ukes opphold i Mogán koster to poeng dividert med antall andeler som reiser sammen. Dersom reisen foretas i mai - oktober halveres poengbelastningen.
 3. Medlemmer kan leie huset når det er ledig uten poengbelastning ved å betale som leietaker.
 4. Halv poengsum belastes medlemmene for reserverte uker når stedet ikke benyttes.

§ 6. Innbetalinger til samvirkeforetaket

 1. Til drift av stedet innbetaler hvert medlem en årsavgift på kr. 3 000 pr. andel.
 2. Ved bruk av stedet betales pr. person pr. uke:
  • Medlemmer: kr. 200
  • Gjester: kr. 400
  • Leietakere: kr. 1000 for å leie huset pluss kr. 1000 pr. leietaker
  • Barn under 18 år er gratis
 3. Beløpene i §§ 6.1 og 6.2 reguleres av generalforsamlingen.
 4. Innbetalinger utover de nevnt i §§ 6.1 og 6.2 (f. eks. til utbygging, større investeringer o.l.) må vedtas med 2/3 flertall.
 5. Eventuelle årsoverskudd deles ikke ut til medlemmene, men overføres til neste års drift.

§ 7. Overdragelse og arv

 1. Ved salg av andel har samvirkeforetaket og medlemmene forkjøpsrett.
 2. Foretakets forkjøpsrett går foran medlemmers forkjøpsrett. Hvorvidt foretaket skal benytte seg av forkjøpsretten avgjøres på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
 3. Forkjøpsretten varer i seks uker etter at medlemmene har fått melding om salget og kjøpers navn.
 4. Dersom foretaket ikke gjør sin forkjøpsrett gjeldende og mer enn ett medlem ønsker å benytte sin forkjøpsrett, bestemmer selger hvem som skal få kjøpe. Hvis selger ikke ønsker å gjøre dette, avgjøres salget ved loddtrekning. Forkjøpssummen er foretakets antatte verdi, som for tiden er kr. 1 000 000, dividert med antall andeler.
 5. Forkjøpsretten gjelder ikke der andel overdras til samboer, ektefelle eller barn.
 6. Forkjøpsretten gjelder ikke ved arv.
 7. Nye medlemmer starter med det antall poeng som er gjennomsnittet for samvirkeforetaket.

§ 8. Tvungen innløsning av andel

 1. Ved grovt skadeverk eller ved misligholdelse av de økonomiske forpliktelsene kan styret suspendere et medlem.
 2. Generalforsamlingen fatter endelig vedtak om eventuell inndragelse av andelen.

§ 9. Oppløsning

 1. Oppløsning av samvirkeforetaket kan bare foretas på generalforsamling og må være enstemmig.
 2. Ved oppløsning fordeles foretakets nettoformue blant medlemmene. Fordelingen skjer på grunnlag av hvert enkelt medlems omsetning med foretaket de siste fem årene.

§ 10. Vedtektene

 1. Vedtektene kan bare endres på generalforsamlingen med 2/3 flertall.
 2. Dette gjelder dog ikke § 9, som ikke kan endres, § 10, som bare kan endres ved enstemmighet, og beløpene i §§ 6.1, 6.2 og 7.1, som kan endres ved simpelt flertall.
 3. Forslag til endring av vedtektene må være sendt inn til styret senest en uke før generalforsamlingen.